Redakcia riešila sťažnosť

16.06.2015

Nedorozumenie medzi klientom a správcom v Trnave

 Redakcia Slovenské pohrebníctvo sa zaujímala o dve sťažnosti čitateľky RNDr. Lenky Toro, ktorá v nich namietala proti postupu správcu pohrebiska na území mesta Trnava pri prideľovaní urnových hrobových miest. Uvedené podnety po našom záujme prešetril primátor mesta Ing. Vladimír Butko, ktorý nezistil nátlak na sťažovateľku. O to viac nás teší skutočnosť, že po tom, čo sa redaktori redakcie Slovenské pohrebníctvo osobne zúčastnili stretnutia zainteresovaných strán na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave, prevádzkovateľ pohrebísk mesta Trnava RIGSTAV spol. s r. o. vyriešil podnet čitateľky k jej spokojnosti.

Redakcia Slovenské pohrebníctvo 16. 8. 2014 dostala email od čitateľky RNDr. Lenky Toro, ktorá v ňom namietala proti neetickému a neprimeranému jednaniu správcu cintorína, ktoré podľa nej zachádza až do citového vydierania pozostalých. „Pán Rigo nám ukázal miesta na cintoríne určené k ukladaniu urien. Povedal nám, aká je cenová ponuka za jedno miesto vrátane všetkých prác – vybetónovanie jamy, osadenie kamennej platne, plastovej nádoby na vloženie urny a podobne. Cena sa nám zdala nadhodnotená, tak sme sa spýtali, či je možné si miesto prenajať, ale kamenárske práce (výroba a osadenie platne) by sme chceli, aby vyhotovil niekto iný. Bolo nám povedané, že konkrétne miesto, ktoré chceme (už predpripravené, vybetónované) nám poskytne (prenajme) len ak si ho vezmeme spolu s kamenárskymi prácami, ktoré ponúka a ak chceme iného kamenára, tak sa musíme stretnúť s architektom cintorína, ktorý nám nájde urnové miesto inde, v inej časti cintorína, prípadne po niekom, kto už za hrob neplatí nájomné,“ uvádza sa v emaily, ktorý máme k dispozícii v redakcii.

V ďalšom emaily zo dňa 20. 8. 2014 sa pani RNDr. Lenka Toro sťažuje na arogantné správanie správcu k jej matke. „Keď sa mamina spýtala, či si teda môže vybrať z voľných miest, ktoré nám ukázal minulý týždeň v piatok, veľmi vehementne jej odpovedal, že jej prideľuje presne miesto, na ktoré ukázal. Mamina tam bola spolu s jej sestrou a ani jedna sa nedostala k slovu, lebo pán správca sa vzápätí otočil a odkráčal.“ Keďže išlo o závažné obvinenia, ktoré sme nemohli nechať tak, oba listy sme odoslali ako podnet na prešetrenie primátorovi mesta Trnava Ing. Vladimírovi Butkovi.

Z vyjadrenia prevádzkovateľa pohrebísk mesta Trnava
Na vyššie uvedené podnety ako prvý zareagoval prevádzkovateľ pohrebísk mesta Trnava. „Najskôr sme si mysleli, že ide iba o nedorozumenie a nepochopenie z ich strany, lebo z našich skúseností sa potvrdilo, že odchod najbližšieho človeka prežíva každý individuálne. Niekto viac emotívne, iný sa uzavrie do seba, iný je nesústredený, menej vnímavý, pôsobí aj sled ďalších udalostí a podobne. Ale po tomto druhom vyjadrení plnom klamstiev sme presvedčení, že ide o kauzu, ktorou sa RNDr. Lenka Toro snaží zdiskreditovať osobu pána Riga a poškodiť dobré meno našej spoločnosti,“ uvádza sa v úvode vyjadrenia Mgr. Michaely Šípošovej Rigovej, ktorá je konateľkou spoločnosti RIGSTAV spol. s r. o., ktorá od roku 2008 prevádzkuje štyri trnavské pohrebiská.

Každý žiadateľ o urnové miesto na pohrebiskách, ktoré spravujú, má vždy možnosť výberu. Nie je podľa nej tiež pravdou, že by sa pán Rigo k sťažovateľom správal arogantne, vyvíjal na nich nátlak, citovo ich vydieral, alebo že by ich nepustil k slovu, ako bolo popísané v sťažnosti. „Naopak, samotný pán Rigo sa správa ku klientom, zákazníkom, občanom tak, ako to vyžaduje od svojich zamestnancov v zmysle etického kódexu našej spoločnosti. Pristupuje k nim s vedomím, že nami ponúkané služby si vyžadujú navyše ľudský cit, úctu a pochopenie pri ťažkých chvíľach. Vzhľadom na skutočnosť, akým štýlom RNDr. Toro vystupuje a vzhľadom na potrebu medializácie tohto sporu, sa nám javí, že tento spor nie je len o pridelení urnového hrobového miesta,“ napísala ďalej Mgr. M. Šípošová Rigová, ktorá zároveň pripustila, že v prípade zistenia úmyslu poškodenia spoločnosti a jej dobrého mena, podá spoločnosť žalobu na Okresný súd v Trnave za ohováranie a osočovanie.

Primátor pochybenie nezistil
V zmysle zaslaného podnetu vykonal Odbor dopravy a komunálnych služieb miestne šetrenie priamo u správcu pohrebísk na území mesta Trnava, spoločnosti RIGSTAV, spol. s r. o. Na základe podrobnej konzultácie a šetrenia v danej veci však podľa primátora mesta Ing. Vladimíra Butka nebolo dokázané vyvíjanie nátlaku na sťažovateľku.

Ako sa uvádza v stanovisku, každý žiadateľ o urnové miesto na pohrebiskách má vždy možnosť výberu. Žiadateľ si môže zvoliť len samostatné urnové lôžko, teda betónový skelet bez krycej dosky, vložky a príslušenstva. V tomto prípade je výlučne na rozhodnutí žiadateľa, ktorý podnikateľský subjekt mu vyhotoví a dodá kompletné urnové príslušenstvo. O množstve vstupov kamenárskych subjektov vykonávajúcich svoju činnosť na cintorínoch svedčí aj Evidencia vstupov kamenárskych subjektov do cintorínov, v ktorej sú zaznamenané práce všetkých kamenárov na jednotlivých hrobových a urnových miestach.

Ďalšou možnosťou je zaobstarať si u správcu pohrebiska urnové lôžko v rámci kompletného urnového príslušenstva. Táto možnosť vzišla z podnetu od samotných občanov mesta Trnava. Svojpomocné vybudovanie urnového lôžka sa vzhľadom k doterajším skúsenostiach nepovoľuje (nedodržiavanie dispozičných, technických a hygienických noriem). „Funkcia architekta mesta sa využíva iba v prípade koncipovania nových urnových miest v novej časti pohrebiska z dôvodu dodržiavania jednotnosti po architektonickej stránke. Spolupráca správcu pohrebiska a architekta sa vôbec nedotýka občanov vzhľadom na skutočnosť, že s architektom komunikuje len správca pohrebiska,“ uvádza sa vo vyjadrení primátora mesta Ing. Vladimíra Butka s tým, že správca cintorína bol upozornený na potrebu správnej konzultácie a postupu pri prideľovaní hrobových miest.

Osobné stretnutie zainteresovaných strán
Členovia redakcie zároveň prijali pozvanie konateľky spoločnosti RIGSTAV spol. s r. o. Mgr. Michaely Šípošovej Rigovej na osobné stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca Odboru dopravy a komunálnych služieb mesta Trnava, Ing. Peter Novák. Na stretnutie bola pozvaná taktiež sťažovateľka RNDr. Lenka Toro, ktorá sa zo stretnutia ospravedlnila. Na stretnutí však pán Rigo oznámil, že sa dohodol s členmi rodiny sťažovateľky v prospech ich celkovej spokojnosti.


Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP IV. 2014
 Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 8 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku