Cintoríny v čase sviatkov 2014 - krajské mestá

V tomto roku pripadajú tradičné sviatky Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých na prvú novembrovú sobotu a neďelu. Pripravili sme pre vás prehľad informácií zo všetkých krajských miest na Slovensku, ktoré zahŕňajú otváraciu dobu, bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia. Informácie budeme uvádzať postupne, tak ako budú prichádzať z jednotlivých krajských miest, ktorých zástupcov sme oslovili.


bratislava Trnava-erb Trencin logo erb_nitry_novy zilina mesto banska bystrica kosice presovznak


Informovať našich čitateľov z celého Slovenska o opatreniach vo svojom meste môže aj ktorékoľvek iné mestské zastupiteľstvo! Stačí ak nám pošle svoje informácie na pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk a my ich automaticky zaradíme do infobloku.


Spravodajstvo z krajských miest


bratislava
BratislavaCintorín, cintoríny -  všetky pod správou Marianum

Otváracia doba - od 01. novembra do 08. novembra 2014 denne od 07.00 do 20.00 hod.

Bezpečnostné opatrenia - Organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy bude v spolupráci s Policajným zborom SR a Mestskou políciou v Bratislave zabezpečovať poriadok a ochranu návštevníkov cintorínov a ich majetku. Je dôležité si však uvedomiť, že jediná cesta, ako predísť okradnutiu zlodejmi je predovšetkým prevencia. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste si nenechávali položené tašky a kabelky na hrobových alebo urnových miestach ak pôjdete vysypať odpad, resp. nabrať vodu k studničke. Taktiež Vám odporúčame nenosiť na cintoríny nepotrebné tašky a drahé predmety / videokamery, fotoaparáty, a pod./, ako aj viditeľne drahé šperky / zlaté retiazky, náušnice a pod. / Zaznamenali sme už v minulosti prípad násilného strhnutia zlatej retiazky priamo z krku návštevníka cintorína. V prípade, že sa na cintorín vyberiete večer, respektíve, pred/po zotmení odporúčame Vám, zobrať si so sebou baterku.

Rovnako si Vás dovoľujeme upozorniť na “neserióznych” kamenárov, ktorí Vás možno budú “obťažovať” priamo pri hrobovom miesta a budú Vám ponúkať kamenárske práce rôzneho druhu, aj bez daňového dokladu… Dobre si preto premyslite, komu dáte zrealizovať kamenárske práce a najmä to, aké záruky a doklad o objednávke Vám takýto kamenár poskytne. Ako správca máme s takýmito kamenárskymi subjektami len veľmi negatívne skúsenosti aj na základe Vašich následných sťažností. Na pohrebisku je možné rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na mieste na to vyhradenom v zmysle § 4 ods. 6 Prevádzkového poriadku pohrebísk hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy si dovoľuje požiadať návštevníkov cintorínov, aby miesto, kde budú rozsvecovať kahance a sviečky, riadne očistili od nečistôt /suchého lístia, alebo iných horľavých látok/, sviečky umiestnili v dostatočnej vzdialenosti od umelej kvetinovej výzdoby a tým zabránili nežiadúcim požiarom. V prípade vzniku menšieho požiaru žiadame návštevníkov, ak to bude v ich silách, skúsiť požiar uhasiť sami, v prípade neúspechu, požiar ihneď nahlásiť správcovi príslušného cintorína, alebo na telefónnom čísle 150. V bratislavskom Krematóriu je na vsypových a rozptylových lúkach dovolené rozsvecovať kahance a sviečky len na vyhradených plochách. V odôvodnených prípadoch môže byť rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom prevádzkovateľom cintorínov obmedzená alebo zakázaná.

Dopravné opatrenia - od 31. októbra do 03.novembra 2014 obmedzený vjazd motorovými vozidlami na pohrebiská, okrem vozidiel zdravotnej služby, požiarnej ochrany, policajného zboru a vozidiel prevážajúcich zdravotne ťažko postihnuté osoby. Dôvodom predmetného obmedzenia je zvýšená návštevnosť cintorínov počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. V prípade nevyhnutnej potreby vjazdu motorového vozidla do cintorína (najmä z dôvodu imobility návštevníkov) je potrebné realizovať vjazd v skorších ranných hodinách, v čase od 7:00 hod do 9:00 hod., kedy je návštevnosť cintorína nižšia. Po tomto čase bude možné vojsť do areálu cintorínov iba na základe súhlasu príslušného správcu, ktorý bude závisieť od posúdenia situácie na cintoríne.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - neuviedli

Regionálne oznamy - V dňoch 31.10. a 01.11.2014 budú v kanceláriách správcu Martinského cintorína, cintorína v Slávičom údolí, cintorína Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov) a bratislavského Krematória k dispozícii zamestnanci organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ktorí budú podávať základné informácie o jednotlivých hroboch, sektoroch, ako aj o úhradách platieb za hrobové, urnové a kryptové miesta.

Počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých budú vykonávať zamestnanci organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy stálu službu, ktorá bude zabezpečovať poriadok a čistotu na bratislavských cintorínoch. Organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy si dovoľuje požiadať ctených návštevníkov cintorínov, aby mali strpenie a umožnili zamestnancom organizácie vyvážať odpad v kontajneroch špeciálnymi motorovými vozidlami. Ďalej si dovoľujeme požiadať návštevníkov cintorínov, aby všetok cintorínsky odpad dávali výlučne do veľkokapacitných kontajnerov a zabránili tak vytváraniu čiernych skládok v jednotlivých sektoroch cintorínov.

Informácie poskytlo MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislava
JUDr. Mgr. Miloslav HRÁDEK, LL.M., riaditeľ organizácie

Trnava-erb
TrnavaCintorín, cintoríny -  Cintorín na Kamennej ceste, Cintorín na ul. T. Vansovej /Nový cintorín/, Cintorín na Nitrianskej ceste /Evanjelický/, Cintorín v mestskej časti Modranka

Otváracia doba - otváracia doba cintorínov v mesiacoch september až november je od 7.00 do 19.00 hod. Od 27.10.2013 do 3.11.2013 budú mať všetky štyri cintoríny predĺženú otváraciu dobu a to od 7.00 do 22.00 hodiny.

Bezpečnostné opatrenia - zákaz pálenia sviečok a kahancov pred kaplnkou a v okolí kaplnky na novom cintoríne ul. T. Vansovej v Trnave z dôvodu každoročných požiarov a verejného ohrozenia. Tento zákaz návštevníci nerešpektujú a sviečky a kahance na tomto mieste zapaľujú. Naši zamestnanci však budú horiace sviečky a kahance zhasínať a odkladať do bezpečnej vzdialenosti. Aj tento rok preto apelujeme na návštevníkov tohto cintorína, aby zákaz pálenia rešpektovali a dodržiavali.

Dopravné opatrenia -V dňoch 1.11 a 2.11. 2014 nebude na pohrebisko povolený vjazd žiadnych motorových vozidiel s výnimkou vozidiel správy cintorínov, vozidiel zdravotnej služby, požiarnej ochrany, policajného zboru a vozidiel prevážajúcich zdravotne ťažko postihnuté osoby. Dopravu bude ako každoročne usmerňovať hliadka dopravnej polície. Po cintorínoch bude posilnené hliadkovanie mestskej polície.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - neuviedli

Regionálne oznamy - V " dušičkovom " čase, plnom citov, zaslzených očí ale i zhonu a nervozity by si návštevníci cintorínov mali dávať pozor na svoje osobné veci. Kabelky a príručné tašky s osobnými vecami by nemali odkladať na hrobové príslušenstvo a nechávať ich tak bez dozoru. Tak isto by si nemali v zaparkovaných autách nechávať osobné a cenné veci, ktoré by mohli byť lákadlom pre zlodejov.

Zamestnanci správy cintorínov budú počas týchto dní obchádzať cintoríny, monitorovať situáciu a dozerať na bezproblémový priebeh týchto sviatkov. Občanom budú k dispozícii aj pri hľadaní hrobového miesta. Prevádzkovateľ pohrebísk mesta Trnava – spoločnosť RIGSTAV spol. s r. o. žiada návštevníkov cintorínov, aby rešpektovali zamestnancov správy cintorínov. Okrem uvedených prác sa na cintorínoch budú v dňoch 27. - 31.10.2014 vykonávať aj pohrebné obrady. Z uvedeného dôvodu prosíme všetkých návštevníkov cintorínov o maximálnu zhovievavosť a ústretovosť pri týchto činnostiach.

Kancelária správy cintorínov na Kamennej ceste bude k dispozícii občanovi v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod a aj v sviatok 1.11.2014, v nedeľu 2.11.2014 v čase od 9.00 do 17.00 hod. Občan si tu môže preveriť platbu za hrobové miesto, uzatvoriť zmluvu o prenájme hrobového miesta a vykonať platbu za prenájom hrobového miesta. Taktiež bude predĺžená aj otváracia doba kvetinárstva a cintorínskej architektúry pri správe cintorínov na Kamennej ceste v Trnave.

Informácie poskytlo mesto Trnava
Zaslal Ing. Peter Novák Odbor dopravy a komunálnych služieb
Informácie poskytla Bc. Michaela Šípošová Rigová

Trencin logo
Trenčín


cakame-na-info-dodatok

Cintorín, cintoríny - 

Otváracia doba -

Bezpečnostné opatrenia -

Dopravné opatrenia -

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 -

Regionálne oznamy -

Informácie poskytlo mesto Trenčín


erb_nitry_novy
Nitra


cakame-na-info-dodatok

Cintorín, cintoríny - 

Otváracia doba -

Bezpečnostné opatrenia -

Dopravné opatrenia -

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 -

Regionálne oznamy -

Informácie poskytlo mesto Nitra

zilina mesto
ŽilinaCintorín, cintoríny -  Starý cintorín, ul. Martina Rázusa, Nový cintorín, ul. Pietna,
14 cintorínov v prímestských častiach – Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica evanjelický, Bytčica katolícky, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie a Žilinská Lehota.

Otváracia doba - Otváracia doba cintorínov je v súčasnosti stanovená až do 7.11.2014 v predĺženom čase od 7.00 – 20.00hod.

Bezpečnostné opatrenia - V okolí cintorínov a aj priamo na cintorínoch bude hliadkovať Mestská polícia Žilina a Polícia SR. Taktiež je zabezpečený nonstop dispečing správou cintorínov a dozor príslušným pracovníkom Mestského úradu – referátu údržby pohrebísk.

Dopravné opatrenia - V dňoch od 31.10. - do 02.11.2014 bude dopravu na parkovisku na ul. Pietnej pred Novým cintorínom a na ul. M. Rázusa pred Starým cintorínom usmerňovať dopravná polícia a Mestská polícia. Na ul. M. Rázusa, Na Šefranici a ul. F. Rupeldta pri Starom cintoríne je povolené bezplatné pozdĺžne státie v režime max. 1hod.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - V roku 2013 boli náklady na prípravu cintorínov, zabezpečenie čistoty, priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov (celková plocha určená na čistenie bola cca 31 tis. m2), ďalej zber nečistôt do smetných nádob a kontajnerov v období od 14.10.2013 a následné čistenie cintorínov po Sviatku všetkých svätých, vo výške cca. 7 500.-€ a bolo odpracovaných pracovníkmi správy cintorínov cca 896 hod. K tomu treba ešte zarátať náklady na zvýšený odvoz veľkokapacitných kontajnerov s odpadom z cintorínov. V roku 2014 predpokladáme náklady v rovnakej výške.

Regionálne oznamy - Informácie poskytuje Referát údržby pohrebísk Mestského úradu v Žiline, tel. č. 041/7063230 alebo 0903 821 365. Správa cintorínov – Nový cintorín – 041/5623166, Starý cintorín – 041/5002997. Dispečing správcu cintorínov 0905 444 447. Upozornenie pre nájomcov hrobových miest: v dňoch 01.11 – 02.11.2014 (sobota - nedeľa) budú otvorené kancelárie správy cintorínov na Novom cintoríne a na Starom cintoríne od 8.00 – 15.00hod. za účelom uzatvorenia Zmlúv o nájme hrobového miesta.

 
Informácie poskytlo mesto Žilina
Ing. Igor Choma, primátor mesta

banska bystrica
Banská BystricaCintorín, cintoríny -  Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica-Kremnička, Urnový haj Kremnička, cintoríny Kremnička, Rakytovce, Illiaš, Skubín, Podlavice, Senica, Šalková, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Majer, Rímskokatolícky cintorín Námestie Štefana Moyzesa.

Otváracia doba - Všetky pohrebiska sú sprístupnené neobmedzene. V zmysle prevádzkových poriadkov je v nočných hodinách zákaz zdržiavať sa na pohrebisku.

Bezpečnostné opatrenia - V spolupráci s Mestskou políciou sa budú vykonávať kontroly priamo v cintorínoch a ich bezprostrednom okolí, aj v nočných hodinách. Apelujeme na návštevníkov, aby si dávali pozor na osobné veci a nenechávali si ich pohodené v zaparkovaných autách. Na cintorínoch je zakázané fajčiť, vodiť psov a hlučne sa správať.

Dopravné opatrenia -Mesto apeluje na všetkých, aby návštevníci parkovali na vyhradených parkovacích miestach, nejazdili autom do bezprostrednej blízkosti pohrebísk a boli tolerantní.

Mesto Banská Bystrica umožní vodičom vozidiel vjazd z ulice Alexandra Matušku k hornej bráne mestského rímskokatolíckeho cintorína, kde je počas roku zákaz vjazdu motorových vozidiel. Prístup k hornej bráne cintorínu autom bude Banskobystričanom aj návštevníkom mesta umožnený v dňoch 30. októbra 2014 od 7.00 hod. do 3. novembra 2014 do 15.00 hod..

Pre návštevníkov Centrálneho cintorína v Kremničke sú autobusové spojenia MHD c.21, Na tejto linke budú nasadené veľkokapacitné vozidlá a prímestská linka BB-Hronsek.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - neuviedli

Regionálne oznamy - Upozorňujeme všetkých nájomníkov hrobových miest, aby si nenechali na poslednú chvíľu splnenie povinnosti zaplatiť za hrobové miesto a to v čase: Po-Pia od 8,.00-14,.00 hod. v Kremničke, informácie na telefónnom čísle 048/410 3559,mail: info@krematoriumbb.sk.

Správa cintorínov vykonáva hĺbkovú kontrolu evidencie hrobov a vyznačuje hroby neplatičov tabuľkami. Po uplynutí zákonnej doby pristúpi k rušeniu nezaplatených hrobových miest.

V Banskej Bystrici sa bude konať aj príležitostný trh
Pamiatka zosnulých sa bude konať v dňoch 28.10.-02.11.2014 na verejnom priestranstve Námestia Š. Moysesa v BB v čase od 09,00-18,00 h. Návštevníci si môžu zakúpiť sortiment, ktorý súvisí s tématikou trhu: živé kvety rezané, črepníkové, kytice zo živých kvetov, čečina, slamienky, umelé kvety a kytice, vence z prírodných materiálov (mach, šišky, čečina), kahance a rôzne aranžmány na hroby.
 
Informácie poskytlo mesto Banská Bystrica
Mgr. Martina Kanisová, hovorkyňa primátora

kosice
KošiceKeď sme sa so žiadosťou obrátili na kanceláriu primátora, prišla nám odpoveď z Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4., z nej vyberáme:

Cintorín, cintoríny -  Verejné cintoríny sú vo vlastníctve Mesta Košice. Na území Mestskej časti Košice – Juh sa nachádza Verejný cintorín na Rastislavovej ulici. Správu cintorína zabezpečuje na základe zmluvy s vlastníkom súkromná spoločnosť Rekviem, s.r.o. Košice.

Otváracia doba - Z uvedených dôvodov sa k zaslaným otázkam nevyjadrujeme. Čo sa týka ďalších informácií, ktoré požadujete odporúčame Vám obrátiť sa na správcu cintorína spoločnosť Rekviem s.r.o.

Bezpečnostné opatrenia - neuviedli

Dopravné opatrenia - MČ Košice – Juh zabezpečila počas Sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých v spolupráci s Magistrátom mesta Košice a KDI PZ SR Košice čiastočnú uzáveru komunikácie na Cintorínskej ulici z dôvodu umiestnenia predajných zariadení počas príležitostného predaja v termíne od 24.10. do 3.11. 2014. Taktiež bola znížená rýchlosť na príjazdových komunikáciách na Rastislavovej ulici smerom k cintorínu na 40km/hod. a dočasné prekrytie DZ „ Zákaz zastavenia“ z dôvodu zabezpečenia parkovania áut. Na Sídlisku Železníky na Užhorodskej ulici bola zjedosmernená doprava a zníženie rýchlosti 40km/hod., z dôvodu parkovania áut.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - neuviedli

Regionálne oznamy - Príležitostný trh počas Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých na Cintorínskej ulici pri Verejnom cintoríne sa uskutoční v dňoch od 24.10. do 2.11. 2014 v čase od 08.00 do 19,00 hod.
 
Informácie poskytlo mesto Košice
Ing. Eva Horáková, vedúca oddelenia RRaBP, Miestny úrad Mestskej časti Košice – Juh

presovznak
PrešovMesto Prešov vydalo tlačovú správu k Sviatkom Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých. Z nej vyberáme:
 
Počas blížiacich sa sviatkov, konkrétne v dňoch 31.10. budú predĺžené otv. hodiny v kancelárii na Hlavnom cintoríne od 07:00 do 17:00, 1. a 2. novembra (sobota, nedeľa) budú cintoríny otvorené nonstop. „V domoch smútku na Hlavnom cintoríne od 10:00 do 20:00, v Nižnej Šebastovej a Solivare budú pracovníci správy cintorínov od 10:00 do 17:00 h k dispozícii občanom, aby im poskytli potrebné informácie a kvôli bezpečnosti a ochrane majetku bude zvýšený počet hliadok (zamestnanci a príslušníci MsP) počas dňa a vo večerných hodinách bude hliadkovať bezpečnostná služba,“ vysvetlil riaditeľ TSmP, a.s. Jozef Višňovský kroky, ktorými by sa malo zabrániť odcudzeniu či poškodzovaniu tohto majetku. Kvôli zlepšeniu organizácie dopravy počas týchto sviatkov bude v termíne od 30.10. do 3.11.2013 (streda - nedeľa) umiestnené dočasné dopravné značenie na uliciach.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 -neuviedli

Regionálne oznamy - Mesto Prešov má v súčasnosti cca 30 791 hrobových miest (všetkých 8 cintorínov), z čoho približne 21 936 je na Hlavnom cintoríne. V Prešove je osem cintorínov vo vlastníctve mesta. Mesto v máji tohto roka ukončilo komplexnú pasportizáciu a v súčasnosti platná verejná vyhláška oznamuje občanom, aby sa na pasportizovaných cintorínoch prihlásili k svojim hrobovým miestam /ide o cintoríny Šalgovík, Soľnobanský, Zlatobanský, Dúbrava a Kalvária/. Príležitosť uctiť si pamiatku svojich blízkych zapálením napríklad aj virtuálnej sviečky či položením kytice na virtuálnom cintoríne majú Prešovčania od roku 2012 na portáli www.pohrebnictvopo.sk. Portál spravujú Technické služby mesta Prešov, a.s., v ktorých správe sú aj mestské cintoríny.

Informácie poskytlo mesto Prešov
PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD., hovorkyňa primátora

 


Redakcia nezodpovedá za naplnenie obsahu uvedených údajov, ktoré obdržala od jednotlivých zastupiteľstiev © Slovenské pohrebníctvo