§ 20-39

Prejsť na § 1-19

§ 20
Zákaz pochovávania
(1) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
(2) Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

§ 21
Nájomná zmluva
(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy
(2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
(4) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

§ 22
Výpoveď nájomnej zmluvy
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
(2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
(3) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
(4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a), a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
(5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a), a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
(6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
(7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.
(8) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
(9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

§ 23
Zrušenie pohrebiska
(1) Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
(2) Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len z dôvodov uvedených v § 20 ods. 1 alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy, verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.
(3) Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto na inom pohrebisku.
(4) Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na
a) rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm,
b) vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola.
(5) Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.
(6) Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce.
(7) Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.

§ 24
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Nájomca hrobového miesta je povinný
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a),
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.

§ 25
Povinnosti návštevníka pohrebiska
Návštevník pohrebiska je povinný
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

§ 26
Odborná spôsobilosť a odborná príprava
(1) Na prevádzkovanie pohrebnej služby, na prevádzkovanie pohrebiska a na prevádzkovanie krematória je potrebná odborná spôsobilosť, ktorá sa získa po absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.
(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie balzamovania a konzervácie sa vydá, ak má žiadateľ ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe a špecializáciu v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo a najmenej 10 rokov praxe v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo.
(3) Náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti upravuje osobitný predpis.
(4) Odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali kvalifikáciu v iných členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(5) Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa
a) prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na dohodovanie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými, na postup pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, postup pri úprave a dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, na exhumáciu ľudských ostatkov, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska,
b) právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva, ktoré súvisia s prevádzkovaním pohrebiska.
(6) Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa
a) prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na dohodnutie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými, na postup pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, postup pri úprave a dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, na exhumáciu ľudských ostatkov, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebnej služby,
b) právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva súvisiace s prevádzkovaním pohrebnej služby,
c) všeobecnú časť v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami.
(7) Odborná príprava na prevádzkovanie krematória zahŕňa
a) prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami pred spopolnením, na spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich ukladanie do urien, na problematiku prevádzkovania kremačných pecí a súvisiacich technických a prevádzkových zariadení, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na otázky ochrany životného prostredia,
b) právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na úpravu zaobchádzania s ľudskými pozostatkami, ľudskými ostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, trestného práva a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním krematória z hľadiska ochrany životného prostredia.

§ 27
Orgány dozoru
Orgány výkonu dozoru na úseku pohrebníctva sú:
a) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky(ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“),
b) regionálne úrady verejného zdravotníctva.

§ 28
Úrad verejného zdravotníctva
Úrad verejného zdravotníctva pri výkone dozoru na úseku pohrebníctva
a) riadi a koordinuje dozor,
b) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva.

§ 29
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri výkone dozoru na úseku pohrebníctva
a) vydáva vyjadrenie podľa § 19 ods. 8 písm. a),
b) vydáva zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1,
c) podáva podnet na zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 2,
d) vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
e) ukladá náhradu nákladov podľa § 31,
f) prejednáva priestupky podľa § 32,
g) prejednáva iné správne delikty podľa § 33.

§ 30
Obec
(1) Obec na úseku pohrebníctva
a) schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska podľa § 17 ods. 5 písm. a),
b) nariaďuje zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 1,
c) zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom39) plnenie činností, a to
1. § 11 ods. 4, § 17 ods. 4 písm. a), c) až j) a ods. 6,
2. § 18 ods. 2,
3. § 19 ods. 1 až 6,
4. § 23 ods. 6.
d) prejednáva priestupky podľa § 32.
(2) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.
(3) Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec podľa odseku 2 je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom; ak obe nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu oznámenie o zabezpečení prepravy ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, pochovanie ľudských pozostatkov zabezpečí obec.

§ 31
Náhrada nákladov
(1) Náklady spojené s výkonom dozoru uhrádza štát.
(2) Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť.
(3) Ak sa v súvislosti s výkonom dozoru zistilo porušenie povinností, ktoré sú ustanovené týmto zákonom, môže regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť aj náhradu nákladov tomu, kto tieto povinnosti porušil.
(4) Náklady na uloženie ľudských pozostatkov v zdravotníckom zariadení do 48 hodín od úmrtia osoby uhradí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
(5) Obstarávateľ pohrebu je povinný uhradiť náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov v zdravotníckom zariadení po uplynutí 48 hodín od úmrtia alebo na pracoviskách úradu pre dohľad po uplynutí 48 hodín od vykonania pitvy.
(6) Prevádzkovateľ krematória má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované prevádzkovateľovi pohrebnej služby v krematóriu.
(7) Prevádzkovateľ pohrebiska má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisku.

§ 32
Priestupky
(1) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto
a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,
c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a),
d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b)
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm. c)
f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d),
g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e),
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov podľa § 25 písm. a),
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b).
(2) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
(4) Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.
(5) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(6) Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

§ 33
Iné správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
a) naloží s ľudskými pozostatkami inak, ako to ustanovuje § 3 ods. 4,
b) upravuje ľudské pozostatky, konzervuje alebo balzamuje ľudské pozostatky alebo exhumuje ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou podľa § 4 ods. 1 písm. a),
c) vystavuje konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred pochovávaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala podľa § 4 ods. 1 písm. c),
d) zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované rádioaktívnymi látkami, v rozpore s požiadavkami na radiačnú ochranu podľa § 4 ods. 1 písm. d).
(2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa odseku 1.
(3) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľ sociálnych služieb pri zaobchádzaní s ľudskými
pozostatkami, ak
a) neponechá mŕtve telo od úmrtia po dobu dvoch hodín na lôžku podľa § 5 ods. 1 písm. a),
b) nevedie záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci podľa § 5 ods. 1 písm. c),
c) nevydá bezodkladne ľudské pozostatky obstarávateľovi pohrebu alebo ním poverenej pohrebnej službe podľa § 5 ods. 1 písm. d),
d) nevedie záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov podľa § 5 ods. 1 písm. e),
e) nezabezpečí, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách podľa § 5 ods. 1 písm. f).
(4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa odseku 3.
(5) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami, ak
a) neuloží ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, neuloží ľudské pozostatky vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych vo vlastnom zariadení podľa § 5ods. 2 písm. a),
b) neoznámi úmrtie poskytovateľovi sociálnych služieb, ak osoba, ktorej sa poskytovala ústavná zdravotná starostlivosť, bola predtým umiestnená v zariadení sociálnych služieb podľa § 5 ods. 2 písm. d),
c) neodstráni pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe z nich zdravotnícky materiál podľa § 5 ods. 2 písm. e),
d) umožní vstup pohrebným službám do iných priestorov zdravotníckeho zariadenia okrem vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych a do priestoru, kde je umiestnené chladiace zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. g).
(6) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa odseku 5.
(7) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí pracovisko úradu pre dohľad pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami, ak po vykonaní pitvy nezabezpečí, aby ľudské pozostatky pred ich odovzdaním pohrebnej službe boli zašité a umyté a bol z nich odstránený zdravotnícky materiál podľa § 5 ods. 3 písm. a).
(8) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa odseku 7.
(9) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prepravuje ľudské pozostatky a ľudské ostatky po pozemných komunikáciách v rozpore s § 6 ods. l až 6 a § 7 ods. 1.
(10) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa odseku 9.
(11) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní pohrebnej služby sa dopustí prevádzkovateľ pohrebnej služby, ak
a) nevedie evidenciu podľa § 8 ods. 4 písm. d),
b) nevedie evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu podľa § 8 ods. 4 písm. e),
c) nemá k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov podľa § 8 ods. 4 písm. g),
d) neukladá ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia podľa § 8 ods. 4 písm. h),
e) nezabezpečí prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vozidlom podľa § 8 ods. 4 písm. j),
f) nemá k dispozícii aspoň dve transportné rakvy alebo dva transportné vaky podľa § 8 ods. 4 písm. k),
g) nemá vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov podľa § 8 ods. 4 písm. l),
h) neposkytuje zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky a hygienický materiál podľa § 8 ods. 4 písm. n),
i) nevykonáva dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok podľa § 8 ods. 4 písm. o),
j) využíva chladiace zariadenia a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad alebo v ich areáloch v rozpore s § 8 ods. 5.
(12) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa odseku 11.
(13) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní krematória sa dopustí prevádzkovateľ krematória, ak
a) nevedie evidenciu podľa § 11 ods. 3 písm. b),
b) nevedie evidenciu o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu podľa § 11 ods. 3 písm. c),
c) neukladá ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky až do spopolnenia do chladiaceho zariadenia § podľa 11 ods. 3 písm. e).
(14) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa odseku 13.
(15) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní balzamovania a konzervácie sa dopustí prevádzkovateľ balzamovania a konzervácie, ak
a) nevedie evidenciu podľa § 13 ods. 3 písm. b),
b) nezabezpečí dezinfekciu a sterilizáciu pracovných nástrojov a prístrojov, mechanickú očistu a dezinfekciu povrchových plôch miestností a ich vybavenia podľa § 13 ods. 3 písm. d).
(16) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa odseku 15.
(17) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní pohrebiska sa dopustí prevádzkovateľ pohrebiska, ak
a) má pohrebisko vybudovanú márnicu, ktorá nemá chladiace zariadenie podľa § 15 ods. 4,
b) nedodrží zákaz pochovávania nariadený príslušným orgánom štátnej správy podľa § 17 ods. 4 písm. f).
(18) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa odseku 17.
(19) Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.
(20) Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa regionálny úrad verejného zdravotníctva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(21) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(22) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikla okolnosť, ktorá znemožňuje zaplatenie pokuty, alebo okolnosť, ktorá odôvodňuje platenie v splátkach.
(23) Výnos z pokút uložených regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 34
Ochrana osobných údajov
Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon.41)

§ 35
Spoločné ustanovenia
(1) Regionálne úrady verejného zdravotníctva a obce v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb – podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb postupujú podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Všeobecné ustanovenia o správnom konaní sa nevzťahujú na a) rozhodovanie o žiadosti o exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby podľa § 19 ods. 7 písm. b),
b) schválenie prevádzkového poriadku obcou podľa § 17 ods. 5 písm. a),
c) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 19 ods. 8 písm. a),
d) podnet podľa § 23 ods. 2.
(3) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, použijú sa na občianskoprávne vzťahy ustanovenia Občianskeho zákonníka.

§ 36
Prechodné ustanovenia
(1) Ak obec, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádzkuje pohrebisko na pozemku vo vlastníctve cirkvi a cirkev v lehote podľa predpisov platných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci písomne neoznámila, že chce pohrebisko prevádzkovať sama, oprávnenie prevádzkovať pohrebisko obci zostáva zachované. Cirkev, ktorá svoju požiadavku na zmenu prevádzkovateľa pohrebiska v lehote podľa predpisov platných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci písomne neoznámila, že chce pohrebisko prevádzkovať sama, môže tak urobiť najskôr dňom 1. novembra 2015.
(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby a prevádzkovateľ krematória sú povinní upraviť prevádzkový poriadok podľa tohto zákona a vyžiadať si jeho schválenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3) V ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované.
(4) V ochrannom pásme krematória 100 m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 100 m od krematória pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované.
(5) Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý využíva chladiace zariadenie a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb alebo na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch na prevádzkovanie pohrebnej služby, a tieto vlastní alebo má v nájme alebo vo výpožičke, v správe alebo užívaní v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb alebo na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch, môže ich využívať na prevádzkovanie pohrebnej služby do 31. decembra 2011.
(6) Konania o uložení pokút začaté do 31. decembra 2010 a neukončené právoplatným rozhodnutím sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(7) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť bola podľa doterajších predpisov obmedzená na dobu určitú, sa menia na dobu neurčitú.
(8) Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené.

§ 37
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2007 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z.

§ 38
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Prejsť na § 1-19

Späť hore na začiatok

Uživateľská zóna

Dnes je: 12.12.2019

Meniny má: Otília

Mapa členov - sidebar
Inzercia
29.11.2019

Zážitkovo terapeuticky pobyt pre pracovníkov PS

Zobraziť viac >
31.07.2019

Pohrebné vozidlo Mercedes

Zobraziť viac >
19.06.2019

Miesto pre vašu inzerciu

Zobraziť viac >

Straty a nálezy

Výsledky ankiet

Ak sa rozhodnete niektorý výsledok našej ankety použiť na svojich stránkach, uveďťe zdroj a link na náš web.

Zobraziť výsledky predchádzajúcich ankiet

Členovia sapaks

Predstavujeme Vám členov SAPaKS. Nachádzajú sa tu iba členovia, ktorí prejavili záujem o svoju prezentáciu.

Pozrite si všetkých členov.