Pre samosprávy a občanov

servis


Anketa pre vás
Staňte sa reportérom!

Pošlite nám svoje foto zo zaujímavých pohrebísk vo svete. Môžete pridať aj vlastný sprievodný text. Vhodné príspevky uverejníme na tomto portáli alebo v tlačenej forme časopisu. Je možná aj dlhodobá spolupráca.


effsPartneri a sponzori
logosapaksweb

 

 

Erbpngweb2

  

prihovory banner

 


olca_web

 

Dôstojný pomník či drobná stavba?

Čo všetko na cintoríne staviame

Dôstojný pomník či drobná stavba? 07.01.2015 -
Strata blízkeho človeka je neopísateľná a pozostalí sa snažia svojmu zomrelému zabezpečiť dôstojné miesto uloženia. Na Slovensku sa stáva trendom, že pomníky sú stále väčšie, honosnejšie, ale žiaľ, často aj gýčovejšie. Vo viacerých prípadoch dokonca niektoré hroby na cintorínoch pripomínajú skôr drobné stavby. Kde je hranica medzi dôstojným a gýčovým pomníkom? Otázky sme smerovali na Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý podľa zákona 131/2010 o pohrebníctve vykonáva dozor na úseku pohrebníctva. Na naše otázky odpovedala Mgr. Martina Merková z mediálneho odboru ÚVZ SR.

Hrob, urnové miesto, urnový háj, kolumbárium, hrobka sú definované v zákone č. 131/2010 Z. z o pohrebníctve. Uvedený zákon však nespomína kryptu. Znamená to, že na Slovensku v súčasnosti nie je možné pochovávať do krypty?
I keď pojem krypta zákon o pohrebníctve nepoužíva, rozumie sa kryptou podzemná hrobka.

Zákon o pohrebníctve uvádza podmienky uloženia ľudských pozostatkov do hrobu a hrobky. Aké sú podmienky uloženia telesných pozostatkov do krypty, respektíve ľudských ostatkov do urnového miesta, alebo kolumbária?
Krypta je podzemnou hrobkou a na takúto stavbu sa vzťahujú pravidlá pre hrobky. Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. Do urnového miesta, resp. kolumbária je možné ukladať len spopolnené ľudské pozostatky uzatvorené v urne. Zákon iné požiadavky na ukladanie pozostatkov uvedeným spôsobom neupravuje.  

Stavebný zákon – Zákon č. 50/1976 Zb. – úplné znenie
(aktualizované úplné znenie – stav
ku 25. 1. 2014)

ODDIEL 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 43
Stavba
- Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.
- Pevným spojením so zemou sa rozumie:
a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
e) umiestnenie pod zemou.
Pomníky a pamätníky na cintorínoch nepodliehajú stavebnému konaniu. Uvádzajú sa v zákone podmienky vybudovania pomníka hrobového miesta, urnového miesta, kolumbária, hrobky, či krypty?
Zákon o pohrebníctve neupravuje podrobnosti o vybudovaní pomníkov, urnového miesta, kolumbária, hrobky, či krypty. Upravuje len podmienky pre uloženie ľudských pozostatkov
v rakvách, resp. urnách.

Na slovenských cintorínoch už došlo k nejednému nešťastiu. Napríklad v roku 2012 v obci Detvianska Huta (okres Detva) došlo k privaleniu dvoch detí náhrobným kameňom. Uvažuje sa o zvýšení bezpečnosti pomníkov a pamätníkov na slovenských cintorínoch?
Zákon o pohrebníctve neupravuje bezpečnostné požiadavky týkajúce sa pomníkov a pamätníkov na cintorínoch. Prevádzkovateľ pohrebiska a najmä obce sú oprávnené všeobecne záväzným nariadením upraviť podrobnosti, ako a za akých podmienok na cintorínoch stavať pomníky, hrobky.

IMG_6376Viaceré pomníky na slovenských cintorínoch sú neuveriteľných rozmerov, ktoré pripomínajú skôr drobnú stavbu, ako pietny pomník. Napríklad na Vrakunskom cintoríne sa nachádza približne trojmetrový stĺp s antickým motívom. Kde je podľa ÚVZ SR hranica medzi pomníkom a drobnou stavbou?
Pojem „stavba“ je definovaný platným stavebným zákonom, ktorý definuje aj požiadavky a náležitosti, ktoré musí stavba spĺňať, vrátane schvaľovacieho konania. V uvedenom kontexte sú za túto problematiku zodpovedné príslušné stavebné úrady.  

Mali by byť, podľa ÚVZ SR, zadefinované rozmery pomníkov, vrátane výšky?
Z pohľadu ochrany verejného zdravia je potrebné uplatňovať aktuálne požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov – zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, stavebného zákona a pod. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zatiaľ žiadne podnety smerujúce k potrebe osobitnej úpravy požiadaviek na rozmery a výšku pomníkov nezaznamenal. Čo sa týka výšky pomníka, tá by mala vyplynúť z požiadaviek na bezpečnosť stavby v prípade, ak spĺňa kritériá v zmysle stavebného zákona.


Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP jún 2014
 


  Ostatné články v téme
Rozhovor s hlavnou architektkou mesta Bratislava
Obnovená synagóga Brezno
Krematórium bolo pre mňa výzvou
Návrh vertikálneho cintorína
Aj cintoríny majú svoju dušu
Detaily na hroboch
 
  Cintoríny z pohľadu záhradného architekta
Plávajúci cintorín
Drevo na náhrobkoch
Význam zelene na pohrebiskách
Amsterdam
Výška pomníkov
 
Späť na tému Architektúra
 


Diskusia k článku
Prispievať do diskusie môžu len prihlásení užívatelia.
Pravidlá prispievania
Komentáre: 0

Buďte prvý, kto prispeje do diskusie